Tradycja, kultura i Integracja Drukuj

Utworzenie kawiarenek internetowych" – koszt usług 42 000 zł
Usługa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Brudzewicach, Szkołą Podstawowa w Dębie oraz Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych
Usługa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców tj, dla dzieci i młodzieży osób starszych oraz rodzin.
Pakiet usług obejmuje zapisy zawarte w aktualizacji Planu działania:
Dzieci i młodzież, osoby starsze, rodziny - integracja społeczna dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych- udostępnienie możliwości udziału w życiu społecznym wszystkich mieszkańców gminy, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez:
1) Organizacja festynów rodzinnych integrujących społeczność lokalna
2) Zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. Utworzenie kawiarenek internetowych i przeprowadzenie w nich kursów multimedialnych w kierunku upowszechniania nowoczesnych źródeł informacji i podnoszenia poziomu edukacji przy zapewnieniu równego dostępu do wiedzy
3) Organizacja zajęć sportowych (gry zespołowe, nauka tenisa ziemnego, nauka jazdy konnej,)
4) Aktywizacja działalności kulturalnej mieszkańców poprzez m.in. organizowanie wyjazdów do teatru, filharmonii i kina
5) Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez: -wsparcie i organizowanie kół gospodyń wiejskich; -organizowanie różnych form edukacyjnych, które służą rozwojowi umiejętności (nauka lub pokaz tańca ludowego, konkursy potraw regionalnych, pokaz stroi ludowych)
- pełniejsze wykorzystanie istniejącej bazy sportowej i kulturowej (zawody sportowe, wieczory z poezją, muzyką i tańcem), -wsparcie i promocja twórców ludowych
6) Zagospodarowanie czasu wolnego społeczności lokalnej dla różnych grup np.: festyny wiejskie, spotkania opłatkowe, spotkania wigilijne dla osób samotnych, spotkania pokoleń strażaków

 

Nr1/2010 Poświętne,2010.05.06

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez RządRzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju(Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Poświętne uzyskała dotację w wysokości 179 188,83 PLN, część tej dotacji tj. 42 000,00 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poświętne, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanychusługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usługintegracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcymogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Ø usługa nie jestpowtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danegousługodawcę z udziałem środków publicznych (niedotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowychbeneficjentów;

Ø usługa będzie realizowana wpartnerstwie[1] z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnychusługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Poświętne , ul. Akacjowa 4 (salakonferencyjna I piętro), dnia 12.05.2010 r. o godzinie 12.00.

3. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacjiPoakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy ZarządemWojewództwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655 z późn. zm. ) wybórusługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) CommunityParticipation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) BankuŚwiatowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznejdostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl.Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotówuprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane wrealizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPISPOSZCZEGÓLNYCH
CZĘŚCI)

OFERTYCZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszczaskładanie ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszczaskładania ofert wariantowych

Poniżejzamieszczony opis zamawianych usług jest zgodny z zapisami zatwierdzonego PlanuDziałania.

Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin

Dzieci imłodzież, osoby starsze, rodziny - integracja społeczna dzieci, młodzieży,rodzin i osób starszych- udostępnienie możliwości udziału w życiu społecznymwszystkich mieszkańców gminy, wyrównywanie szans edukacyjnych

„Tradycja, kultura i Integracja "

Zadanie obejmuje:

- organizację spotkań pokoleń strażaków

- organizację zajęć dla kół gospodyń wiejski

- przygotowanie „Dnia tradycji i kultury lokalnej"

- przygotowanie występów kół gospodyń wiejski

- organizowanie wyjazdów do teatru, filharmonii i kina

- przeprowadzenie zajęć nauki tańca ludowego

- przygotowanie kursów kulinarnych potraw regionalnych,

- organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

- Działania promocyjne

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2010

Narealizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 42.0000 zł.

Usługodawca zobowiązany jestdo przedstawienia w ofercie informacji
nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działańinformacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałościpodejmowanych działań.

Podstawą dla płatności narzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostekzdefiniowanych jako:

- 1 godzina pracy usługodawcy.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotamiuprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

ü Organizacjepozarządowe (NGOs)

ü Organizacjekościelne

ü Prywatniusługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

ü Samorządy zawodowe,organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

ü Jednostkiorganizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległejednostki organizacyjne,

6. KRYTERIAOCENY TECHNICZNEJ

a. zgodnośćz warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

b. dysponowanie odpowiednio potencjałemosobowym

c. przedstawieniespójnego programu przebiegu realizacji usług

Zamawiającyoceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych
w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

a/ oświadczenie o dysponowaniu potencjałemkadrowym

b/ program realizacji usług

c/ harmonogramrealizacji usług

Usługodawcazobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji
nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ichosiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacjidotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7. PROCEDURY SKŁADANIA IOCENY OFERT

SKŁADANIEOFERT

a) Ofertytechniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych doniniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub zapośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315Poświętne w terminie do 28.05. 2010 r. DO GODZ. 12.00

b) Oferta winna być ważnaprzez co najmniej 30 dni od daty określonej
w pkt. a)

c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętejkopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług:

Usługi dla dzieci imłodzieży, osób starszych oraz rodzin

Dzieci imłodzież, osoby starsze, rodziny - integracja społeczna dzieci, młodzieży,rodzin i osób starszych- udostępnienie możliwości udziału w życiu społecznymwszystkich mieszkańców gminy, wyrównywanie szans edukacyjnych

„Tradycja, kultura i Integracja"

ponadto na kopercie winnyzostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywaćsię będzie w 3 etapach:

a. Ocenaspełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybórnajkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich
rankingu i podejmowaniudecyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie

brała pod uwagę zapisyprzedstawionej oferty, współpracę z partnerami
lokalnymi, oferowaną jakośćusług, ich innowacyjność, trwałość, oraz
ekonomiczność i efektywnośćdziałań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacjeszczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie
negocjacje okażą się niezbędne),

2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu
1 tygodnia od wyznaczonegoterminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej

na stronie internetowej Urzędu Gminy orazna tablicy ogłoszeń.

3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega
procedurom odwoławczym. JeśliUsługodawca nie zgadza się z decyzją
Zamawiającego, winien złożyćumotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią
do Dyrektora Regionalnego OśrodkaPolityki Społecznej. Zamawiający winien
dołożyć wszelkich starań dopolubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i)oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorachzałączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celuuzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowaniesię:
z Panem Marcinem Wójcickim – Koordynatorem PPWOW Gminy Poświętne

Tel/Fax : 044 756-40-34

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. ZAŁĄCZNIKI

1 FormularzOferty

2 WzórUmowy

3 Wzórporozumienia

4 WzórSprawozdania

5. Kwestionariusz niezależności

[1] Partnerzy zobowiązani będą do przedłożenia umowy partnerskiej niepóźniej niż w momencie podpisania umowy na realizację usług (porozumieniawewnętrznego), na etapie konkursu wystarczającym jest złożenie listuintencyjnego jak również wskazanie pełnomocnika do działania w imieniuprzyszłego partnerstwa.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4