Utworzenie kawiarenek internetowych Drukuj

„Utworzenie kawiarenek internetowych" – koszt usług 78 000 zł
Usługa realizowana była przez Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem od 19 marca do 31 grudnia 2009r. Potrzebę utworzenia Kawiarenek Internetowych zidentyfikowano w wyniku przeprowadzonych ankiet diagnozujących potrzeby społeczne mieszkańców gminy Poświętne. Ideą przystąpienia do tego typu usług było uruchomienie Kawiarenek Internetowych w trzech największych miejscowościach Gminy Poświętne, co zapewniło dotarcie z ofertą usług do szerszego grona odbiorców i spowodowało zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców, aby nie tylko wyrównać szanse ich mieszkańców w stosunku do ludności miast, ale także upowszechnić korzystanie z Internetu, oraz namówić do odbycia tą drogą wielu przydatnych szkoleń. W ramach realizowanego zadania podjęto współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Poświętne, oraz placówkami oświatowymi ( Szkoła Podstawowa w Dębie i Szkoła Podstawowa w Brudzewicach.


Kawiarenki Internetowe spełniały wiele pożytecznych funkcji w środowiskach wiejskich tj. przede wszystkim funkcję edukacyjną, kulturalną, aktywizującą i integrującą społeczność lokalną. Poprzez różnego rodzaju zajęcia aktywizujące, a także szkolenia oraz pokaz prezentacji multimedialnych raz w miesiącu, a także spotkania okolicznościowe zostało stworzonych wiele możliwości rozwoju lokalnej społeczności niezależnie od grupy wiekowej, społecznej i zawodowej, przekonań oraz zainteresowań, a także poziomu wiedzy z zakresu informatyki. W Kawiarenkach prowadzone były kursy multimedialne, których celem było upowszechnianie nowoczesnych źródeł informacji i podnoszenie poziomu edukacji przy zapewnieniu równego dostępu do wiedzy dla mieszkańców Gminy Poświętne. Dla dzieci gimnazjalnych i młodzieży została udostępniona biblioteka multimedialna z przedmiotów ścisłych oraz nauki języków obcych.
W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie do Kawiarenek
(6 szt. zestawów komputerowych, drukarka, 6 stolików pod komputery), założona została krata w pomieszczeniu kawiarenki w Dębie, zawarto umowy z trzema pracownikami, przeszkolono pracowników, zakupiono artykuły bhp, została udostępniona platforma szkoleniowa z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z pakietów Office. Zostały zakupione czajniki elektryczne, tablice informacyjne. Zakupiono środki czystości. Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, oraz tonery do drukarek. Wydrukowano plakaty informacyjne o projekcie i zamieszczono na terenie gminy Poświętne. Udostępniono korzystanie z biblioteki multimedialnej we wszystkich Kawiarenkach.
W Kawiarenkach były zorganizowane konkursy multimedialne promujące Kawiarenki Internetowe a najlepsza prezentacja była nagrodzona i prezentowana w każdą ostatnia sobotę miesiąca (od kwietnia do listopada, razem 8 prezentacji przygotowanych przez użytkowników Kawiarenek). Zostały zakupione programy Office (2 szt.), oraz programy antywirusowe (9 szt.). Zostały założone osłony okienne (wertykale). Został utworzony kurs komputerowy dla seniorów, zakończony spotkaniem wigilijnym. Został zorganizowany pokaz multimedialny „Mikołajkowe prezenty" dla dzieci z rodzin najuboższych z gminy Poświętne, połączony z rozdaniem paczek dla 20 dzieci. Kawiarenki czynne były w godzinach 13-21 tj. dłużej niż godziny pracy szkół i GOK-u


TEMATYKA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH :
 Dlaczego warto odwiedzać Kawiarenki Internetowe?
 Nośniki pamięci.
 Internet bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia.
 Najciekawsze zakątki świata – cuda natury.
 Asertywność – jak i kiedy powiedzieć „nie".
 Moja firma w Internecie.
 Gry i zabawy matematyczne, czyli matematyka na wesoło.
 Zarządzanie czasem – formułowanie priorytetów.
 Dlaczego warto odwiedzić Moją miejscowość?
TEMATYKA I ZAKRES DOSTĘPNYCH SZKOLEŃ :

Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe, w tym m. in.:
• Pierwsza pomoc przedmedyczna;
• Zasady postępowania w wypadku zagrożenia klęską żywiołową lub katastrofą;
• Eliminowanie możliwości wystąpienia zagrożeń miejscowych;

Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej, w tym m.in.:
• Pojęcie pieniądza – obrót, transakcje, instytucje, produkty finansowe;
• Zasady bezpieczeństwa transakcji elektronicznych;
• Zasady korzystania z banków internetowych;
• Korzystanie z konta elektronicznego – ćwiczenia praktyczne;


Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie, w tym m.in.:
• Ekonomika i finanse gospodarstw;
• Wspólna polityka rolna unii europejskiej;
• Produkty ekologiczne i regionalne;
• Planowanie, produkcja, logistyka, organizacja, marketing w rolnictwie;
• Ubezpieczenia gospodarcze, podatki i kredyty w rolnictwie;
• Ergonomia – dostosowanie pracy do możliwości psychofizycznych człowieka i BHP w rolnictwie;
• Restrukturyzacja gospodarstwa rolniczego;
• Kalkulacje – dochodu, wartości dodanej, nadwyżki bezpośredniej;
Stosowanie opakowań w produkcji spożywczej, w tym m.in.:
• Opakowanie jednostkowe i transportowe produktów spożywczych;
• Odpady, recykling i ochrona środowiska w opakowalnictwie;
• Ocena jakości, wymogi, oznakowanie opakowań;
• System wspomagania doboru opakowań;
Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych, w tym m.in.:
• Tworzenie i prowadzenie świetlic wiejskich oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym;
• Metodykę pracy wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych;
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych – programy profilaktyczne;
Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym m.in.:
• Dotacje dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność na terenach wiejskich;
• Tworzenie, działalność i rodzaje spółdzielni w warunkach wiejskich;
• Nieruchomości wiejskie – nabywanie, zbywanie i podział;
• Dziedziczenie w warunkach wiejskich;

Informatyka i języki obce, w tym m.in.:
• Pakiet biurowy w biznesie;
• Obsługa systemu Linux;
• Tworzenie stron internetowych;
• Wirtualny e-handel;
• Grafika menedżerska i prezentacja;
• Użytkowanie komputerów;
• Język angielski dla początkujących;
• Język niemiecki dla początkujących;
• Język niemiecki dla średniozaawansowanych.


Beneficjentem projektu były dzieci, młodzież, oraz osoby dorosłe w różnym wieku z terenu gminy Poświętne. Z usług, szkoleń, oraz spotkań okolicznościowych uczestniczyły wszystkie osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w programie. Celem tego rodzaju zamierzenia była integracja dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także wzmocnienie aktywności i współpracy z osobami w różnym wieku. Usługi były realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem, a także w Kawiarenkach Internetowych mieszczących się w Szkołach w Brudzewicach i Dębie. Uczestniczące w zajęciach osoby nauczyły się pracy w grupie i współodpowiedzialności za grupę wykonującą wspólne działania.
Rezultaty realizacji
Rezultaty twarde:
1. Zgodnie z listami obecności stwierdzono 3900 odwiedzin punktów usług, (usługami objęto grupę około 500 osób)
2. Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresie nowoczesnych źródeł informacji.
3. Podniesienie poziomu edukacji informatycznej społeczeństwa lokalnego.
4. Zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców Gminy Poświętne.
5. Uaktywnienie lokalnego środowiska młodzieżowego, oraz w wieku emerytalnym.
6. Wzmacnianie samodzielności młodych ludzi i zdobycie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji.
7. Podniesienie poziomu umiejętności społecznych poprzez umiejętność skutecznej pracy w grupie.
8. Zdobycie umiejętności autoprezentacji poprzez realizowanie własnych pomysłów przedstawionych w prezentacjach multimedialnych, oraz gazetkach okolicznościowych.
9. Wzmacnianie lokalnej tożsamości i dumy z miejsca, w którym się mieszka.

Rezultaty miękkie:
1. Odkryto i rozwinięto u dzieci zdolności plastyczne i manualne, oraz estetyczne.
2. Odreagowanie przez dzieci trudnych sytuacji rodzinnych poprzez rozładowanie emocji i napięcia.
3. Nabycie i umocnienie podstawowych umiejętności społecznych.
4. nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji w grupie.
5. Podniesienie samooceny i pozytywnego obrazu siebie.
6. Zmniejszenie skali zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy.
7. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
8. Budzenie szacunku dla osób starszych.
9. Poznawanie tradycji i kultury innych regionów.


Przy realizacji usług GOK współpracował z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Poświętnem (partnerstwo nieformalne). Wykorzystywane były stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka atramentowa, skaner, kopiarka) i rzutnik multimedialny będący własnością OSP Poświętne.
Usługi były realizowane także w pomieszczeniach będących siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem, za które opłaty (energia elektryczna, Internet, ogrzewanie) ponoszone były ze środków własnych GOK. Do realizacji usług wykorzystywany jest sprzęt 3 stanowiska komputerowe będące własnością Ośrodka.