Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania Drukuj
"Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania" – koszt usług 7696,00 zł

Usługa realizowana była przez Szkołę Podstawową w Dębie w pasterstwie z pozostałymi placówkami oświatowymi Gminy Poświętne. Ideą przystąpienia do realizacji tego typu usług było objecie zajęciami jak największego grona uczniów z terenu gminy a szczególności dzieci z rodzin ubogich, w których występują różnego rodzaju problemy. Dzięki zawartymi porozumieniami o partnerstwie pomiędzy placówkami oświatowymi programem objęci zostali wszyscy uczniowie. Szkoła Podstawowa w Dębie jako lider projektu odpowiedzialna była za rozliczenia finansowe projektu, pozostałe placówki natomiast zapewniały pomoc w organizacji usług.


Realizację usług rozpoczęto od spotkań informacyjnych z uczniami i ich rodzinami. Początkowe obawy rodziców i uczniów związane przede wszystkim z kosztami szybko zostały rozwiane.
Następnie przystawiona do realizacji wyjazdów na baseny, gdzie pod opieką fachowej kadry instruktorów dzieci i młodzież aktywnie spędzały czas wolny oraz uczyły się podstawowych technik pływania oraz prowadzone były różnego rodzaju gry i zabawy w wodzie. Ogółem w okresie objętym umową zorganizowano 20 wyjazdów na baseny do Opoczna i Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale.
Beneficjentem projektu były dzieci i młodzież w różnym wieku z terenu gminy Poświętne. W programie uczestniczyło 242 osób. Program miał charakter powszechny- adresowany był do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk o różnym statusie materialnym z terenu Gminy Poświętne. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci, które wyraziły chęć uczestnictwa w programie, Celem tego rodzaju zamierzenia była integracja dzieci pochodzących z różnych rodzin niejednokrotnie dotkniętych bezrobociem czy zagrożonych patologiami. Uczestniczące w zajęciach dzieci miały możliwość aktywnie spędzić wolny czas, w towarzystwie swoich rówieśników bez względu na status materialny ich rodzin. Pośrednimi odbiorcami działań były rodziny dzieci.
Rezultaty realizacji zadania

Rezultaty twarde:
1. Uczestnictwo w programie 242 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Poświętne
2. Uaktywnienie lokalnego środowiska młodzieżowego
3. Integracja uczniów wszystkich szkół
4. Uaktywnienie nauczycieli i wychowawców

Rezultaty miękkie
1. Odkryto i rozwinięto u dzieci zdolności sportowe
2. Odreagowanie przez dzieci trudnych sytuacji rodzinnych poprzez rozładowanie emocji i napięcia
3. Nabycie i umocnienie podstawowych umiejętności społecznych,
a. Nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji w grupie,
4. Podniesienie samooceny i kształtowania pozytywnego obrazu siebie,
5. Zmniejszenie skali zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy.