Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Poświętne Drukuj

KAPITAL LUDZKI

W dniu 15 kwietnia 2014 r. zawarto Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Poświętne

pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Poświętne”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu IX.

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działania 9.1

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałania 9.1.1

„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 

Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Poświętne poprzez zakup dodatkowego wyposażenia, dostosowanie pomieszczeń oraz organizacja placów zabaw dla tych oddziałów.

Kwota dofinansowania z EFS wynosi 100% szacowanej wartości projektu - 251 686,00 zł.