Historia OSP Poświętne Drukuj
1553 maja 1925 roku w Poświętnem n/Pilicą, powiatu opoczyńskiego w ówczesnym województwie kieleckim, powstał. Ochotniczy Oddział Straży Ogniowej.  Zorganizował go Franciszek Wiszniowski – kierownik miejscowej szkoły podstawowej. Był on nadto inspiratorem wielu cennych inicjatyw wywierających pozytywny wpływ na poziom oświaty, kultury i życia społecznego gminy. Był gorącym patriotą. Działał aktywnie na rzecz poprawy  losu mas chłopskich. Naraził się tym ówczesnym władzą. Przeniesiono go do maleńkiej szkółki we wsi Wierwze w puszczy kampinoskiej. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Po kampanii wrześniowe organizuje zbrojne podziemie. Porucznik "Jurek" - taki pseudonim nosił w AK, po powstaniu warszawskim w 1944 roku zginął w walce a Niemcami pod Jaktorowem koło Sochaczewa. Całe swe życie poświęcił walce o godność narodową. Cześć Jego Pamięci !
W sierpniu 1928 roku, zaledwie po 3 latach swej organizacyjnej działalności, strażacy z Poświętnego, na zawodach zorga­nizowanych w Częstochowie, zdobyli za zajęcie III miejsca, nagrodę w postaci ręcznej sikawki. Był to poważny sukces młodego oddziału strażackiego.
W czwartym roku swej działalności (1929) staraniem naczelnika Franciszka Wiszniowskiego, utworzono orkiestrę dętą w skła­dzie 19 orkiestrantów, Najmłodszymi byli: Stefan Woźniewicz i Jan Wiś­niewsk. Pieniądze na zakup instrumentów uzyskali z własnych składek i darowizn społeczeństwa.

156 Brak pomieszczenia na sprzęt pożarniczy, wyzwolił inicjatywę budowy remizy. Autorem tego był, jak zwykle, Franciszek Wiszniowski. Własnym sumptem zdobyli strażacy materiał na jej budowę.W 1934 roku rozpoczęto budowę remizy i w szybkim czasie ją ukończono. Jedynym przeciwnikiem tej inicjatywy był miejscowy pleban, Nawoływał z ambony do bojkotu strażackiej inicjatywy. Na nic się to jednak zdało. Na jego miejsce przybył nowy proboszcz ks. Józef Witek i do wybuchu II wojny światowej prezesował poświętniańskiej straży pożarnej.


Pierwszy Oddział Straży Ogniowej w Poświętnem liczył 62 strażaków. Naczelnikiem ich był Franciszek Wiszniowski, jego najaktywniejszymi pomocnikami byli: Michał Retmantowicz, Bolesław Paduch, Kazimierz Klemiński i bracia Władysław i Stefan Mazurowie.
Wojna i lata okupacji hitlerowskiej, społecznie pożytecznej i patriotycznej działalności strażaków nie zahamowały Pod płaszczykiem działalności pożarniczej, rodziła się i rozwijała konspi­racyjna działalność zbrojna przeciwko okupantowi. Naczelnikiem straży został Władysław Mazur.                                                                                                                            

Z szeregów strażackich wywodzili się późniejsi Hubalczycy a to: kpr. Stanisław Szaruga, kpr. Jan Kwaśniak, kpr. Kazimierz Trojanowski, Stanisław Żelazko, Włodzimierz Dołowicz, Józef Szufladowicz i Stefan Roszkowski, Po rozbiciu oddziału majora Hubala 30 IV 194 byli nadal strażakami i żołnierzami zbrojnego podziemia.

Po wojnie, strażacy poświętniańskiego oddziału ogniowego, działali nadal. Naczelnikiem został Józef Koprek a po nim Feliks Białas. Znów remiza strażacka, w której urządzono świetlicę gromadzką, tętniła życiem. I znów strażacy stanowili zorganizowaną grupę społeczną. Do roku 1949 OSP Poświętne dysponowała wyłącznie sprzętem ręcznym zamontowanym na wozach konnych. W tym roku, za prezesury Mariana Luksa i naczelnika Kazimierza Trojanowskiego zbogaciła się o motopompę.
Pierwszy samochód otrzymała OSP Poświętne w roku 1958. Pierwszym jego kierowcą był Franciszek Matuszczak.

157 Do roku 1982 OSP Poświętne reorganizowała się.
Ukonstytuował się nowy zarząd. Prezesem został Jerzy ?umiński. Naczelnikiem zaś Bogdan Kacprzak, Funkcje te pełnią z powodzeniem nadal. Otrzymany w roku 1958 samochód ulegał stopniowemu zużyciu, A kiedy zaistniała możliwość otrzymania drugiego, nie było stosownego pomieszczenia na jego garażowanie. I znów strażacy wykazali inicjatywę. Postanowili własnym sposobem wybudować nowy garaż. Postanowili i dokonali tego, 10 października 1983 roku garaż był gotów do zakwaterowania, nowego samochodu.
Wstęgo do niego przeciął toporkiem komendant Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Opocznie ppłk Antoni Rutowicz. Materiały budowlane na ten garaż podarowała naczelnik gminy pani Barbara ?piewak.


23 grudnia 1983 roku kierowca Jan Kacprzak, wprowa­dził do garażu nowy samochód,
12 maja 1985 roku, z okazji jubileuszu 60 – lecia działalności OSP Poświętne, jubilatka otrzymała od społeczeństwa gminy sztandar. Uchwałą walnego zebrania z 5 listopada 1985 roku, postanowiono dokonać generalnego remontu 50 letniej remizy, której ząb czasu naruszył poważnie konstrukcję. Zaczęło się przewiezieniem z cegielni 9000 sztuk cegieł. Potem, trudno bo trudno ale budowa ruszyła, remontowano remizę strażacką do roku 1995.
Do tej pory, zebrania, zbiórki, posiedzenia i narady zarządu, odbywały się pod przysłowiową chmurką lub w prywatnych mieszkaniach strażaków. Ale 15 stycznia 1995 roku walne zebranie miało już miejsce w pomie­szczeniu rozbudowanej strażnicy.

75 lecie swojego istnienia i działalności obchodziło OSP Poświętne po nowemu, uroczyście   i doniośle. Zarząd jednostki terenowej OSP Poświętne, do działania w kadencji 2001- 2005, przystąpił w składzie:

Jerzy ?umiński - prezes zarządu.
Bogdan Kacprzak – naczelnik
Zbigniew Kacprzak - z-ca naczelnika.
Władysław Kwaśniak - sekretarz zarządu.
Stanisław Kacprzak - skarbnik.
Jak Kacprzak - gospodarz jednostki,
Marian Zach - kronikarz,

4 września 2001 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem włączona została do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Aby sprostać temu zadaniu należało pozyskać stosowny do tego sprzęt. Usilne starania prezesa Jerzego ?umińskiego 25 listopada 2003 roku uwieńczone zostały nowym do tego celu przystosowanym samochodem.
Dzień 3 maja 2005 roku, to znamienna data w historii OSP Poświętne. 80 rocznica istnienia i działalności. Zmieniły się dwa pokolenia strażaków tej jednostki. Wszyscy oni świadomie i dobrowolnie wzięli na siebie obowiązek szczególnego narażania się dla ratowania życia, zdrowia i mienia współobywateli, mienia społecznego i dorobku narodowego. I obowiązek ten, z godnością i honorem strażaka ochotnika, spełniają. Dowodem tego jest fakt że za społecznie pożyteczną działalność nadano im: 2 Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, 4 Krzyże Zasługi,- złotee 2 srebrne Krzyże Zasługi i 3 brązowe Krzyże sługi. Oraz jedno najwyższe odznaczenie "Złoty Znak Związku OSP" Sztandar tej jednostki odznaczony jest złotym i srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" i, odznaką "Za Zasługi dla Województwa Piotrkowskiego , Kronika OSP Poświętne uzyskała ogólnopolskie wyróżnienie. Strażakom tej jednostki uhonorowano 11 złotymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa", 23 srebrnymi i 27 brązowymi takimi meda­lami. Aktualny stan osobowy jednostki terenowej OSP Po świe­tne liczy 42 strażaków. Jest to stan znacznie odmłodzony, przeszkolony i okrzepły w działaniach gaśniczych i ratowniczych. Gwarantuje prawidłowe spienianie statutowych obowiązków ZOSP RP i społecznych powinność wobec współobywateli oraz tradycji patriotyczno - religijnych i regio­nalnych