Regionalny Program Operacyjny
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem PDF Drukuj Email

RPO_I_2010_RGB_kolorowe_500x85px

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Nazwa inwestycji –  Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem

Numer projektu –  WND-RPLD-.02.06.00-010/09

Całkowita wartość projektu –  1 689 688 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR – 1 371 901 PLN

Nazwa Beneficjenta – Gmina Poświętne ul. Akacjowa 4 ul. Akacjowa 4, 26 – 315 Poświętne


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Budynki Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem przed termomodernizacją

DSC_3769   DSC_3771DSC_3774

 

 

 

 

DSC_3777  DSC_3787

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w  Poświętnem polega na termomodernizacji budynków zespołu szkół samorządowych w gminie Poświętne, co przyczyni się do spadku zanieczyszczenia powietrza w omawianym obszarze. Poświętne jest niewielką gminą wiejską położonąw północno-wschodniej części województwa łódzkiego w  powiecie opoczyńskim. Warto w tym miejscu podkreśli, że gmina w 60% leży w Spalskim Parku Krajobrazowym Zajmuje powierzchnię 14 087 ha. Gmina liczy 15 sołectw, w których skupione jest 17 miejscowości.

Za duży plus gminy należy uznać walory przyrodnicze nie zniszczone przez przemysł (na obszarze gminy brak jest dużych obiektów przemysłowych). Niestety w ostatnim czasie zauważalny jest pogorszający się stan powietrza. jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zwiększająca się ilość zużytego paliwa zarówno w lokalnej kotłowni jak i u osób prywatnych.

Zespół Szkół Samorządowych którego dotyczy niniejszy projekt jest największą placówką oświatową na terenie gminy. Budynek  został on wybudowany prawie 20 lat temu na planie zbliżonym do litery T i jest wykorzystywany na potrzeby zespołu szkół samorządowych składającego  się z  gimnazjum i szkoły podstawowej oraz oddziału zerowego.

W budynku można wyróżnić 4 zasadnicze części:  dydaktyczną , administracyjno-socjalną ,  salę gimnastyczną   łącznik.  Za główny cel niniejszego projektu uznano zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Poświętne. Cel ten został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

OPIS PROJEKTU

Niniejszy projekt polega na termomodernizacji Zespołu Szkół Samorządowych w gminie Poświętne. realizacja projektu wpłynie pozytywnie na jakość powietrza , zmniejszone zostało zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania obiektu, jak również zmniejszeniu uległ poziom szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery. dzięki realizacji projekty przewiduje się spadek zapotrzebowania ciepła o 55,21%.

 W ramach projekty wykonano następujące prace:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  - docieplenie stropodachu,

- docieplenie ścian budynków,

- docieplenie ścian piwnic,

- docieplenie dachu nad salą gimnastyczną,

- docieplenie dachów – budynki dydaktyczny i administracyjno-socjalny,

- daszki nad wejściem do budynków,

- roboty demontażowe kotłowni,

- instalację kotłowni,

- roboty adaptacyjne kotłowni,

- wymianę instalacji c.o.,

- promocję projektu,

 Wszystkie wyżej wymienione działania są zgodne z regionalnym programem operacyjnym województwa łódzkiego  na lata 2007 – 2013 priorytet II, działanie II.6.

PODSUMOWANIE

Realizacja projektu pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w  Poświętnem jest bardzo istotna dla dalszego rozwoju gminy. Władze gminy upatrują szanse rozwoju gminy w większym wykorzystaniu potencjału jaki daje położenie geograficzne poprzez promowanie ekologicznego trybu życia i szeroko  rozumianą  agroturystykę która z czasem może stanowić główne źródło dochodu mieszkańców. Jednak by plan ten mógł dość do skutku niezbędne staje się dbanie o środowisko naturalne, stanowiące największy skarb gminy. Jedną z możliwości przeciwdziałania pogarszającego się stanu powietrza w gminie są prace termomodernizacyjne, szczególnie na obiektach użyteczności publicznej.

Realizacja projektu w przedstawionym powyżej zakresie niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie a ponadto doprowadzi do:

 • zwiększenie izolacyjności cieplnej budynków użyteczności publicznej
 • spadku zapotrzebowania na energię cieplną
 • zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących ze spalania surowców energetycznych
 • poprawy jakości życia mieszkańców
 • polepszenia warunków edukacji dla mieszkańców gminy Poświętne
 • ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców
 • poprawy atrakcyjności środowiska  przyrodniczegopoprawy wizerunku gminy w oczach mieszkańców
 • RPO_I_2010_RGB_kolorowe_500x85px

  BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

  DSC_5759  DSC_5761DSC_5762

  DSC_5767  DSC_5771 DSC_5779

   

 


Designed by Templatka.pl