Wybory uzupełniające ławników PDF Drukuj Email

Wybory uzupełniające ławnikówInformacja z dnia 24 listopada 2017 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Wójt Gminy Poświętne informuje, że przystępuje się do wyboru do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 1 ławnika.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) dalej ustawa,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) – obowiązuje od 14 czerwca 2011 r. dalej rozporządzenie.

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2017 r.

W terminie do dnia 31 grudnia 2017r. można zgłaszać kandydatów w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Poświętne, w terminie do dnia 31 grudnia 2017.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w Gminie Poświętne co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego oraz druki list osób popierających kandydata na ławnika można odbierać w Biurze Rady Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, pok. Nr 3, Bud. B w godzinach pracy Urzędu lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy dołączyć:

- informację z Krajowego rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
- 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art.162§3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (art.162§2 usp).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Poświętne, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wyborów ławników Rada Gminy Poświętne dokona w głosowaniu tajnym w terminie do dnia 27 lutego 2018 r.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4.

Wzór karty zgłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Listy wybranych ławników wraz z ich danymi zostaną przesłane przez Radę Gminy Prezesowi Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 28 lutego 2018 r

ZAŁĄCZNIKI:

- KARTA ZGŁOSZENIOWA
- LISTA POPARCIA

 
Designed by Templatka.pl