Zawiadomienie PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) w dniach 15.09.2017 r. - 15.11.2017 r. w Urzędzie Gminy Poświętne, w pokoju nr 4 /Biuro Obsługi Mieszkańca/, w budynku A, w godz. 10.00 – 13.30 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Poświętne.

Jednocześnie informuję, że:

  1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Opocznie ze stanem na dzień 25.07.2017 r.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
 
Designed by Templatka.pl