Prawie milion złotych na cele społeczne w Gminie Poświętne PDF Drukuj Email

Wniosek złożony przez Gminę Poświętne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX włączenie społeczne przeszedł wymagania formalne oraz skierowany został do dalszych ocen. Założeniem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację społeczno-zawodową. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od sierpnia 2017 do marca 2019. Szacowana wartość projektu to 981 733,61 zł., wnioskowane dofinansowanie dotyczy kwoty 834 443,61zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społeczno zawodowym osób z gminy Poświętne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno zawodowej. Dzięki kompleksowemu wsparciu polegającemu miedzy innymi na identyfikacji potrzeb i opracowaniu indywidualnej ścieżki integracji, wsparciu psychologów, terapeutów, poradnictwie prawnym, pracy socjalnej, doradztwu zawodowemu, stażom i pośrednictwu pracy projekt pozwoli wyrównać szanse uczestników w życiu społecznym.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku.

 
Designed by Templatka.pl