Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne dotyczące zakazu wypuszczania psów PDF Drukuj Email

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy przypomina się mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunkach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.

Zgodnie z regulaminem osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Zabrania się osobie utrzymującej zwierzęta domowe wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości oraz nakłada obowiązek wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za rasy agresywne w kaganiec.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) (art. 10a) zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37). Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosi się o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł.

 
Designed by Templatka.pl