Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim PDF Drukuj Email

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ogłosił w dniu 23.02.2017 r. nabór wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” oraz projektu pozakonkursowego “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 “Wsparcie udzielane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Więcej informacji znajduje się poniżej:

- Aktywizacja osób młodych

- Aktywizacja osób po 29 roku życia

 
Designed by Templatka.pl