Powrót na rynek pracy osób sprawujacych opiekę nad dziećmi do lat 3 PDF Drukuj Email

Jeszcze tylko do 13 października można składać wnioski w konkursie ogłoszym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego konkursu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
 w formie instytucjonalnej:
a)    żłobków
b)    klubów dziecięcych
c)    opiekuna dziennego
 i pozainstytucjonalnej :
d)    niani.
2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
a)    doradztwa zawodowego
b)    doradztwa indywidualnego
c)    pośrednictwa pracy
d)    szkoleń.
W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:

- Osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym;

- Osoby bezrobotne lub  bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy
Przez osoby pracujące rozumie się osoby będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

 • - za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • - osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie.xls lub xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie, musi zostać zaparafowany na każdej stronie, opatrzony pieczęcią firmową oraz podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne.
W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie w części VIII Formularza wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu.

Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie, musi zostać opatrzony pieczęciami, podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:

Nazwa i adres Wnioskodawcy
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „…wpisać tytuł projektu….”
Konkurs numer RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro Podawcze
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź


ZLOBKI

 
Designed by Templatka.pl