Wójt z absolutorium PDF Drukuj Email

Najważniejszym punktem XXII Sesji Rady Gminy Poświętne było udzielenie absolutorium dla wójta. Uchwała w powyższej sprawie została przyjęta przez radnych niemal jednogłośnie tj. przy jednym głosie wstrzymującym.

Przed przystąpieniem do kluczowego tego dnia głosowania, wójt przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił informacje z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Przypomniał w tym punkcie najważniejsze inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku tj. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małoszyce i Poświętne, budowę przyłączy do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach oraz budowę prawie kilometrowego odcinka drogi w miejscowości Anielin. Ponadto wójt przypomniał istotniejsze z zadań wykonanych przy udziale środków funduszu sołeckiego jak np. wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzewice Kolonia, wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach, remont świetlicy wiejskiej w Gapininie, wymiana i remont przepustów oraz udrożnienie rowów w miejscowościach Buczek, Dęba i Poręby, remont drogi dojazdowej do pól we wsi Dęborzeczka, remont przepustu drogowego w Kozłowcu, wykonanie parkingu z przeznaczeniem na targowisko w Poświętnem, czy montaż wiat przystankowych w Dębie i Studziannie. W swym wystąpieniu wójt wskazał też na realizację przedwyborczych deklaracji takich jak: zwiększenie poziomu organizacyjnego Filialnej Szkoły Podstawowej w Dębie czy utworzenie w urzędzie gminy Biura Obsługi Mieszkańców. W posumowaniu zrealizowanych inwestycji wójt omówił źródła ich finansowania oraz uzyskany w 2015 roku zwrot środków z UE.

Po krótkiej dyskusji radni przystąpili do bloku uchwał. Niemal jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym) udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Wynik głosowania został przyjęty oklaskami zebranych radnych, sołtysów i gości. Wraz z gartulacjami wójt otrzymał od radnych kwiaty, które przekazał na ręce skarbnik gminy odpowiadającej za realizację budżetu.

W bloku uchwał znalazły się również akty dotyczące zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 oraz przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Poświętne.


 
Designed by Templatka.pl