Konkurs "EKOBELFRY" PDF Drukuj Email

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi już po raz szósty ogłosił Konkurs „EKOBELFRY”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska za rok szkolny 2015/2016.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Funduszu wypełnionego zgłoszenia konkursowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 lub 2 do Regulaminu konkursu, stosownie do zgłaszanej kategorii. Wzór zgłoszenia do Konkursu oraz regulamin można pobrać ze strony internetowej www.zainwestujwekologie.pl w zakładce KONKURSY.

Wniosek konkursowy należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Łodzi na adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „EKOBELFRY” w terminie do 15 lipca 2016 r. przy czym data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu.

 
Designed by Templatka.pl