XVIII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj Email

W dniu 29 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Poświętne. I choć program obrad był niezwykle obszerny to niewątpliwie najważniejszy punkt stanowiła uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły w Poświętnem ze Szkołami Filialnymi w Dębie i Brudzewicach w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zwiększenie poziomu organizacyjnego Szkoły Filialnej w Dębie.

Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady Gminy Poświętne o godz. 13.00 rozpoczął przewodniczący Przemysław Skrzypek witając: radnych, władze gminy, sołtysów, kierowników jednostek gminnych oraz wszystkich przybyłych gości.

Szczegółowe sprawozdanie z swej działalności w okresie między sesjami złożył wójt Michał Franas. Następnie informacje z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii złożył jej przewodniczący – radny Zdzisław Serafin. Natomiast informacje z działalności poszczególnych komisji Rady Gminy Poświętne za 2015 rok złożyli kolejno jej przewodniczący: Komisji Rewizyjnej - Marian Grzegorski, Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa - Bogdan Kacprzak, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - Maciej Szufladowicz. Działalność całej Rady Gminy Poświętne w minionym roku podsumował przewodniczący Przemysław Skrzypek.


Przedstawione informacje były jednak tylko wstępem do najistotniejszego punktu obrad tj. podjęcia uchwały o zamiarze zwiększenia poziomu organizacyjnego Szkoły Filialnej w Dębie, który wzbudził niemałe emocje. Świadczyć o tym mogą choćby licznie przybyli na sesję mieszkańcy, a zarazem rodzice dzieci z miejscowości Dęba, Dęborzeczka i Buczek. I choć podjęcie uchwały poprzedzone zostało zrozumiałą dyskusją to wynik głosowania nie budził już żadnych wątpliwości oraz został przyjęty oklaskami przez przybyłych gości. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, a jedynie 1 był przeciw.


Przyjęcie uchwały oznacza, że zgodnie z ideą, której inicjatorem jest wójt Gminy Poświętne Michał Frans corocznie - począwszy od roku bieżącego - przywracany będzie kolejny oddział Szkoły Podstawowej w Dębie. W efekcie tych działań od września 2018 roku szkoła będzie funkcjonowała w pełnym wymiarze organizacyjnym tj. z sześcioma oddziałami.


Po krótkiej przerwie zarządzonej przez przewodniczącego radni przyjęli trzy uchwały zmieniające w sprawach:

- ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne,

- kryterium i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,

- rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


Ponadto w drodze uchwał ustalono na rok 2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, a także plany pracy wszystkich Komisji Rady Gminy Poświętne. Blok uchwał zakończyło przyjęcie zmian w budżecie na 2016 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.


Po blisko dwu i pół godzinnym posiedzeniu oraz wyczerpaniu tematów w ramach zapytań i wolnych wniosków przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady.
 
Designed by Templatka.pl