Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych PDF Drukuj Email

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

- złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim - art. 11 ust. 4,

- w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 11 ust. 7.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Formularz oświadczenia o sprzedaży alkoholu w 2015 roku można pobrać tutaj lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne pod adresem http://bip.poswietne.pl/ogloszenia-i-informacje/2165-nformacja-dla-przedsibiorcow-posiadajcych-zezwolenia-na-sprzeda-napojow-alkoholowych.html

 
Designed by Templatka.pl