Rada Gminy uchwaliła budżet na 2016 rok PDF Drukuj Email

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 było głównym punktem XVI Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 roku.

Jednogłośne podjęcie wspomnianej uchwały poprzedziło wysłuchanie skarbnik Jadwigi Kośka, która przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz sam projekt tejże uchwały. Planowane dochody na przyszły rok skalkulowano na kwotę 9 298 571,00 zł, zaś wydatki 10 460 346,00 zł.

W 2016 roku zrealizowane zostaną kolejne działania inwestycyjne, które wpływają na coraz lepszy wizerunek gminy. Zaplanowano inwestycje polegające m.in. na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Mysiakowiec i Stefanów, opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Wólka Kuligowska - Mysiakowiec, rozbudowie trzech odcinków wodociągu gminnego w miejscowościach Ponikła-Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne .

Po uchwaleniu budżetu na rok 2016 radni zajęli przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2020. Ponadto uchwalone zostały również: Gminny Program Gospodarki Niskoemisyjnej, wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne, roczny program współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zmiany w budżecie gminy na rok 2015.

Tradycyjnie obrady zakończyły się informacjami, zapytaniami i wolnymi wnioskami.

 

 

 
Designed by Templatka.pl