Ogłoszenie o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

W związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/ll Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Poświętne zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 02 grudnia 2015 r. i zostaną zakończone w dniu 16 grudnia 2015 r. Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2015 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4

Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl  w dziale Konsultacje społeczne a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne

 
Designed by Templatka.pl