Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj Email


Zarządzenie Nr 12/2015

Wójta Gminy Poświętne

 z dnia 10 marca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

zadań publicznych Gminy Poświętne w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu .

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą wziąć udział:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) inne podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. l.

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne

3) na stronie internetowej Gminy Poświętne

§ 3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( T.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 ze zm)

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 marca 2015 roku

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze.zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w Gminie POŚWIĘTNE w roku 2015 z zakresu

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

§ 1. Rodzaj zadania :

1) Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i rozgrywek dla dzieci młodzieży i dorosłych w dziedzinie piłka nożna, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez inne jednostki, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci i młodzieży, przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy w tym zakup obuwia i strojów sportowych, prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska imprez sportowych, utrzymanie i pielęgnacja boisk oraz budynku socjalnego w należytej czystości.

§ 2. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu są przeznaczone środki w wysokości 40.000

§ 3. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze. zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz: uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

2. W konkursie mogą wziąć udział:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) inne podmioty wskazane w art.3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt.1 spełniające łączni następujące warunki:

a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Poświętne,

c) dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane,

d) dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

e) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

f) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4. W sytuacji, gdy kwota dofinansowania będzie niższa od wnioskowanej, dopuszcza się możliwość zmian w kalkulacji oraz zmian zakresu rzeczowego zadania.

5. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

3) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność i rzetelność oferenta.

6. Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły być rozliczone.

7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą, koszty utrzymania biura organizacji oraz działalność polityczną i religijną.

8. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania uznaje się koszty:

- ponoszone w związku z działaniami opisanymi w ofercie, niezbędnymi do realizacji zadania, bezpośrednio związane z realizacją zadania, przebiegającą zgodnie z opisem tych działań.

- obsługi sędziów zawodów sportowych oraz innych osób związanych z realizacją zadania,

- usług transportowych sprzętu i osób,

- usług medycznych i pielęgniarskich związanych z opieką nad uczestnikami,

- opłat za media

- ubezpieczenia sprzętu i zawodników,

- opłat wpisowego i licencji zawodniczych,

- zakup nagród rzeczowych ( z załączeniem listy kwitującej odbiór nagród lub protokołu komisji),

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- zakup napojów dla zawodników,

- zakup leków i środków czystości,

- zakup materiałów i usług z bieżącym przygotowaniem obiektu do realizacji zadania,

9. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Gminy.

 

§ 4 Termin, miejsce i warunki realizacji zadania.

1. Realizacja zadań, o których mowa w dziale I, będzie następowała do dnia 31.12.2015roku

2. Szczegółowe terminy zostaną określone w umowach zawartych z wyłonionymi oferentami.

3. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Poświętne.

4. Realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zadania oraz wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.

§ 5 Termin oraz miejsce składania ofert oraz wymagane dokumenty.

1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze.zm.) - każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonej oferty, a tym samym wykluczenie podmiotu z uczestnictwa w kolejnym etapie procedury konkursowej.

2. W kalkulacji kosztów nie należy wyceniać pracy wolontariuszy, bezpłatnego użyczania obiektów lub innych pozafinansowych kosztów projektu,

3. W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona), jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu – należy to jasno zaznaczyć, wpisując „nie dotyczy”,

4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie, należy dołączyć:

1) aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną organizacji i umocowanie osób go reprezentujących

2) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

3) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

4) aktualny statut oferenta,

5) umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów w przypadku wskazania partnerów w realizacji zadania,

6) kopię dokumentów nadających numer NIP, REGON, numer konta bankowego,

7) potwierdzenie kwalifikacji osób wykonujących zadanie,

8) zgoda osób realizujących zadanie wyrażona na piśmie,

9) dokumenty poświadczające prawo do zajmowanego obiektu, w którym/których będzie realizowany program i umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazanie w ofercie partnera).

10) oświadczenie podmiotu o niewykluczeniu z ubiegania się o środki finansowe,

11) oświadczenie podmiotu o zobowiązaniu do utrzymania wskazanego w ofercie rachunku bankowego nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą Poświętne

12) oświadczenie podmiotu o nie zaleganiu z płatnościami wobec organów podatkowych, w tym Gminy Poświętne i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

13) oświadczenie podmiotu o zapoznaniu się z treścią zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

14) oświadczenie podmiotu o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania publicznego.

5. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu wraz z datą podpisania, na każdej stronie dokumentu).

6. Informacje uzupełniające:

1) do oferty konkursowej można dołączyć pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych projektów oraz inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

2) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu i w wyznaczonym terminie,

3) złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

7 Ofertę wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku” oraz nazwę, adres, nr telefonu podmiotu składającego ofertę w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 w sekretariacie pok. Nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku ( wtorek) do godz. 11:00.

§ 6 Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oferty zostaną przekazane do zaopiniowania do Komisji Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy. Za ofertę nieprawidłową pod względem formalnym uznaje się ofertę niekompletną tj. wypełnioną niezgodnie z zapisami formularza, bez wymaganych załączników, podpisów osób uprawnionych, pieczęci lub sporządzoną na innym formularzu.

3. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności odpowiednio:

1) Zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w konkursie,

2) Zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu,

3) Ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację lub inny podmiot,

4) Zadeklarowaną przez organizację lub inny podmiot jakość wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób przy udziale, których zadanie ma być realizowane,

5) Planowany przez organizację lub inny podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) Realizację zadań zleconych organizacji lub innemu podmiotowi w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych od Gminy,

7) Udokumentowane formy informowania opinii publicznej o pozyskaniu środków finansowych z budżetu Gminy w latach poprzednich,

8) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Poświętne po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne oraz umieszczone na BIP i stronie internetowej gminy.

6. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

§ 7. W 2014 roku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 49.000,00 złotych.

W 2013 roku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 42.000,00 złotych.

                                                                                                                                   

 
Designed by Templatka.pl