APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH PDF Drukuj Email

            W związku z pismem Wojewody Łódzkiego Nr ZK-III.6310.167.2013 z dnia 19 marca 2014 r. zwracającym uwagę na problemy zespołów ratownictwa medycznego spowodowane złym lub niewłaściwym oznakowaniem budynków numerami porządkowymi lub brakiem takiego oznakowania, Wójt Gminy Poświętne zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o spowodowanie widocznego oznakowania nieruchomości aktualnym numerem porządkowym.

         Zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Ponadto, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu – stosownie do art. 47b ust. 4 ww. ustawy.

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub placu,          a w miejscowości bez ulic lub placów – nazwę miejscowości. Jeśli w miejscowości nastąpiła zmiana numeracji porządkowej, koniecznie należy usunąć tabliczkę              ze starym numerem a zamieścić z aktualnym numerem porządkowym.

         W przypadku, gdy właściciel (użytkownik) nieruchomości nie zna aktualnego numeru porządkowego swej nieruchomości, informację taką może uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy (pok. Nr 4) lub pod numerem tel. (44) 7564034      w. 20 - w godzinach pracy urzędu.

         Dostosowanie się do wymagań cytowanych wyżej przepisów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców, pozwoli na szybsze dotarcie służb ratunkowych pod wskazany adres a także umożliwi szybsze dotarcie przesyłek pocztowych i innych.                    

                                                                                  

Poświętne, 31 marca 2014 r.                                            Wójt Gminy Poświętne

                                                                                       (-) Mieczysław Stępień

 
Designed by Templatka.pl