Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2013 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj Email
Spis treści
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2013 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2
Wszystkie strony

Zarządzenie Nr 6  /2013
Wójta Gminy  Poświętne
z dnia 4 lutego 2013 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
 Poświętne w 2013 roku z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U.01.142.1591 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr  VIII/48/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2013, Wójt Gminy  Poświętne zarządza, co następuje:
    § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Poświętne w 2013 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą wziąć udział:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) inne podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. l.
    § 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Poświętne
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Poświętne
3) na stronie internetowej Gminy  Poświętne
    § 3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )
    § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy  Poświętne.
    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną organizacji i umocowanie osób go reprezentujących
2) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku
dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
3) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4) aktualny statut oferenta,
5) umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów w przypadku wskazania partnerów w realizacji zadania,
6) kopię dokumentów nadających numer NIP, REGON, numer konta bankowego,
7) potwierdzenie kwalifikacji osób wykonujących zadanie,
8) zgoda osób realizujących zadanie wyrażona na piśmie,
9) dokumenty poświadczające prawo do zajmowanego obiektu, w którym/których
będzie realizowany program i umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazanie w ofercie partnera).
10) oświadczenie podmiotu o niewykluczeniu z ubiegania się o środki finansowe,
11) oświadczenie podmiotu o zobowiązaniu do utrzymania wskazanego w ofercie rachunku
bankowego nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą  Poświętne
12) oświadczenie podmiotu o nie zaleganiu z płatnościami wobec organów podatkowych,
w tym Gminy  Poświętne i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
13) oświadczenie podmiotu o zapoznaniu się z treścią zarządzenia Nr 6 /2013 Wójta Gminy Poświętne  z dnia 4  lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Poświętne  w 2013 roku z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
 14) oświadczenie podmiotu o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji
przedmiotowego zadania publicznego.
5. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem
(ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania podmiotu wraz z datą podpisania, na każdej stronie dokumentu).
6. Informacje uzupełniające:
1) do oferty konkursowej można dołączyć pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące
dotychczas realizowanych projektów oraz inne załączniki mogące mieć znaczenie przy  ocenie projektu.
 2) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu
i w wyznaczonym terminie,
3) złożenie oferty  nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
7. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w  formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku”  oraz nazwę, adres, nr telefonu podmiotu składającego ofertę  w Urzędzie Gminy  Poświętne, ul. Akacjowa 4  w  Sekretariacie pok. nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22  lutego 2013 roku ( piątek)  do godz. 11:00. 
Designed by Templatka.pl