Ogłoszenie o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poświętne PDF Drukuj Email
W związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

W Ó J T G M I N Y P O Ś W I Ę T N E z a p r a s z a organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 9 lutego 2012 r. i zostaną zakończone w dniu 24 lutego 2012 r. Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2012 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4

Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.
 
Designed by Templatka.pl