Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj Email
Spis treści
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
strona 1
Wszystkie strony
Zarządzenie Nr 3/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Poświętne w 2012 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U.01.142.1591 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2013, Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2012 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą wziąć udział:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) inne podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. l.
§ 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne
3) na stronie internetowej Gminy Poświętne
§ 3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Poświętne.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Poświętne
z dnia 24 stycznia 2012 r.

  
Designed by Templatka.pl