Konsultacje PDF Drukuj Email
Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5
wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3.
W związku z powyższym oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy  Poświętne
z dnia  25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
W Ó J T  G M I N Y  P O Ś W I Ę T N E z a p r a s z a
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu
WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY  POŚWIĘTNE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA LATA 2011 - 2013
Konsultacje rozpoczynają się w dniu  07 czerwca  2011 r. i zostaną zakończone
w dniu 20 czerwca  2011 r.
Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do
20 czerca 2011 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na lata 2011 - 2013 należy
przesłać na adres poczty elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4
Treść projektu programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie  BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl  a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.
 
Designed by Templatka.pl