Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych PDF Drukuj Email
Spis treści
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych
Str 1
Str. 2
Str.3
str. 4
Wszystkie strony

Zarządzenie Nr 0050.10. 2011

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Poświętne w 2011roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz.U.01.142.1591 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2011

roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu .

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą wziąć udział:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) inne podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. l.

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne

3) na stronie internetowej Gminy Poświętne

§ 3. Ustala się regulamin otwartego konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego

zarządzenia.

§ 4. 1. Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie, o którym mowa

w § 1 ust. 1 dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w składzie:

1) Marian Pisarski - Przewodniczący komisji

Elżbieta Sobczyk - Sekretarz komisji

Marcin Wójcicki - Członek komisji

Grażyna Krakowiak - Członek komisji

Stefan Kwaśniak - Członek komisji

2. Do prac w Komisji Konkursowej mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego osoby będące

ekspertami w obszarze pracy komisji.

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) analiza i ocena ofert podmiotów złożonych w konkursie o którym mowa w § 1 ust. 1

dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2) przedłożenie Wójtowi Gminy Poświętne opinii w formie protokołu co do złożonych ofert oraz

rekomendacji ich wyboru do przyznania dotacji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Poświętne.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

  
Designed by Templatka.pl