Wielka szansa na rozwój edukacji stała się faktem! PDF Drukuj Email

Z inicjatywy wójta Michała Franasa w kwietniu obecnego roku Gmina Poświętne podjęła starania o pozyskanie środków na rozwój gminnej oferty edukacyjnej, w ramach Konkursu dotyczącego działań wzmacniających kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działania prowadzące do założonego celu dotyczyły w głównej mierze przeprowadzenia odpowiednich analiz i audytów, sprecyzowania potrzeb oraz oczekiwań, a także opracowania bogatej dokumentacji projektowej. Dzisiaj po ponad pół roku od złożenia stosownego wniosku oraz po przeprowadzonych negocjacjach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jasnym jest, że wielka szansa na rozwój edukacji w Gminie Poświętne stała się faktem. Wniosek obejmujący uruchomienie działań projektowych w Szkole Podstawowej w Poświętnem opiewający na kwotę blisko 700 tys. zł z poziomem dofinansowania ponad 90% został przekazany do realizacji. Podpisanie stosownej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Poświętne nastąpi niebawem.

Wielopłaszczyznowe działania projektowe wzmacniające kształcenie ogólne obejmują m.in.: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów; doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt (w tym infrastruktury informatycznej) do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przygotowana aplikacja projektowa przewiduje doposażenie w pomoce dydaktyczne pięciu pracowni SP w Poświętnem (geograficzno-przyrodniczej, fizycznej, matematycznej, chemiczno-biologicznej i informatycznej) na łączną kwotę ponad 263 tys. zł. Co warto zaznaczyć, przy tej okazji powstanie w szkole zupełnie nowa sieć informatyczna. Ponadto wniosek dotyczy utworzenia kółek i grup wyrównawczych w różnych dziedzinach tematycznych.

Nowe zajęcia wspaniale uzupełniające ofertę Szkoły Podstawowej w Poświętnem będą prowadzone przez półtora roku począwszy od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Realizacja w Szkole Podstawowej w Poświętnem projektu finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to ogromna szansa, którą wykorzystamy na rozwój oferty edukacyjnej dla całej naszej gminy. Wielkim atutem przedsięwzięcia jest jego wielopłaszczyznowy charakter czyli zakup pomocy dydaktycznych jak i organizacja wielu nowych zajęć edukacyjno-rozwojowych. Co bardzo ważne program daje szanse na kształtowanie i rozwijanie kompetencji nie tylko u uczniów, ale również nauczycieli i pedagogów. 

 
Designed by Templatka.pl