Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) PDF Drukuj Email

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres zasiłkowy (od października 2018 r. do września 2019 r.) należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Szkolna 2a, w terminie od sierpnia 2018 r. do października 2018 r. bądź przez Internet poprzez :
⦁    bankowość elektroniczną,
⦁    platformę usług elektronicznych ZUS,
⦁    portal informacyjno – usługowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia)
⦁    niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej (Elektroniczne skrzynki podawcze – ESP)
 

 

Ważne!
W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy aby osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze zgłaszały  niezwłocznie
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
⦁    matce,
⦁    ojcu,
⦁    opiekunowi faktycznemu dziecka,
⦁    opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00zł.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko
w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Wymagane dokumenty:
    Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.
Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętne ul. Szkolna 2a
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:
 Poniżej odpowiednie dokumenty, stosowne do swojej sytuacji potwierdzające uzyskiwanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny z tytułu:
(proszę uważnie  przeczytać niżej zamieszczoną informację i dostosować ją do sytuacji dochodowej  swojej rodziny):
W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
⦁    UMOWY O PRACĘ 
⦁    ksero umowy bądź umów o pracę – w przypadku uzyskiwania od 2017 roku do dnia złożenia wniosku dochodu z tej samej pracy,
⦁    ksero PIT za rok 2017( PIT 11, PIT 8C, PIT 36),
⦁    w przypadku, gdy w 2017 roku członek rodziny pracował a obecnie nie pracuje w danej firmie należy przedłożyć ksero PIT oraz ksero świadectwa pracy potwierdzające jej utratę od byłego pracodawcy,
⦁    w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym 2017, tj w 2018 do dnia złożenia wniosku należy przedłożyć dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
⦁    DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
⦁    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z urzędu skarbowego- forma opodatkowania ( zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne– zaświadczenie zawierające informacje 1) rok podatkowy którego dotyczy zaświadczenie , 2) dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię i nazwisko, numer pesel, 3) formie opłacanego podatku, 4) wysokość przychodu, 5) stawce podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2017r ( karta podatkowa- zaświadczenie zawierające informacje 1) rok podatkowy którego dotyczy zaświadczenie , 2) dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię i nazwisko, numer pesel, 3) formie opłacanego podatku, 4) wysokość opłacanego podatku- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2017r,
⦁    gdy w 2017 roku osoba prowadziła i nadal prowadzi działalność  gospodarczą należy dołączyć ksero wpisu do działalności gospodarczej
⦁    gdy działalność gospodarcza prowadzona od 2017roku, a obecnie jest  zakończona lub zawieszona  należy dołączyć również ksero ww. PIT oraz dokument potwierdzający zakończenie lub zawieszenie  tej działalności (wypis z UrzęduGminy bądź  ze strony internetowej CEIDG  – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ) oraz ksero PIT 28 ( ryczałt) lub PIT 36 ( na zasadach ogólnych ),
 W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
⦁    GOSPODARSTWO ROLNE
⦁    Gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne do wniosku należy dołączyć kopię nakazów płatniczych za 2017 rok i wpisać powierzchnię ha przeliczeniowych do załącznika wniosku nr ZSW 03.
UWAGA!
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
⦁    dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
⦁    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
⦁    pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko /uwaga! pełnoletnie dziecko to również dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, ale zawarło związek małżeński/;
⦁    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z  pod numerem telefonu nr  44 756 40 61

 
Designed by Templatka.pl