Z sołtysami o zmianach w prawie łowieckim PDF Drukuj Email

W związku ze zmianami w prawie łowieckim, a w tym przede wszystkim zmianą organu odpowiadającego za szacowanie szkód łowieckich, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysami. Podczas wspólnego posiedzenia, którego inicjatorem był wójt Michał Franas przedstawione i omówione zostały najważniejsze aspekty prawne obowiązujące od 1 kwietnia bieżącego roku.

W spotkaniu z sołtysami oprócz wójta Michała Franasa udział wzięli również: przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki, sekretarz gminy Poświętne Maria Grzybek, a także gminna radczyni prawna Agnieszka Szaławiło.

Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zaktualizowany wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych; wskazanie miejsca wystąpienia szkody; wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wartym podkreślanie jest, że szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Poświętne – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  • - przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;
  • - przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  • - właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 
Designed by Templatka.pl