OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od dnia 15.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcia: Budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscowościach: Aleksandrów, Skotniki, Smardzewice, Rzeczyca, Łazy - Dąbrowa.

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

- do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
- nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
- do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

Wysokość pomocy:

- Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
- Ww. przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
- Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 270 000,00 zł.

ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018
2. Wniosek z załącznikami
3. Wniosek o przyznanie pomocy z danymi LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy (.excel) - wersja 3z - otwórz
4. Załączniki dodatkowe
- formularz uzasadnienia spełnienia kryterium - załącznik nr 1 (.pdf / .docx)
- zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD - załącznik nr 2 (.pdf / .docx)
- oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3 (.pdf / .docx)
5. Kryteria wyboru operacji
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
7. Regulamin doradztwa
8. Procedury Duże

Informacja uzupełniająca
Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD" w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów - ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej - uzyskuje wyższe miejsce na liście.

 
Designed by Templatka.pl