Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 - Rekreacja PDF Drukuj Email

800logo dolina 3Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od dnia 12.03.2018 r. do dnia 26.03.2018 r.

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

ul. św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;

do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Ww. przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.

Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 646 333,00 zł.

ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2018
2. Wniosek z załącznikami
3. Wniosek o przyznanie pomocy z danymi LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy (.excel) - wersja 3z - otwórz
4. Załączniki dodatkowe
- formularz uzasadnienia spełnienia kryterium - załącznik nr 1 (.pdf / .docx)
- zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD - załącznik nr 2 (.pdf / .docx)
- oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3 (.pdf / .docx)
5. Kryteria wyboru operacji
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
7. Regulamin doradztwa
8. Procedury Duże

logo DP

Informacja uzupełniająca
Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD" w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów - ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej - uzyskuje wyższe miejsce na liście.

 
Designed by Templatka.pl